Emanuel Jaimes

Publications

Optimization of thermal comfort, indoor quality, and energy-saving in campus classroom through deep Q learning.

Kuan-Heng Yu, Yi-An Chen, Emanuel Jaimes, Wu-Chieh Wu, Kuo-Kai Liao, Jen-Chung Liao, Kuang-Chin Lu, Wen-Jenn Sheu, Chi-Chuan Wang.

https://doi.org/10.1016/j.csite.2021.100842

AI Based Energy Optimization in Association With Class Environment.

Kuan-Heng Yu, Emanuel Jaimes, Chi-Chuan Wang.

https://doi.org/10.1115/ES2020-1696

Projects

Talk timer

Timer the talk